Privacyverklaring en cookie-toestemming

Privacyreglement Fab40’s:

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Fab40’s internetsite registreert;Reglement: dit privacyreglement;Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).1. Toelichting op het ReglementFab40’s mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Fab40’s de plicht om haar klanten:• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Fab40’s worden verwerkt;• te melden wie de gegevens kunnen inzien;• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.Fab40’s vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Fab40’s in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Fab40’s expliciet om jouw toestemming moet vragen.2. De persoonsgegevens die Fab40’s gebruikt en het doel van het gebruikFab40’s verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Fab40’s, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Fab40’s of via het contactformulier contact met ons opneemt. Fab40’s verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Als wij een google account voor je aanmaken verwerken we ook je pasfoto. Deze gegevens stellen ons in staat om:• de overeenkomst die klanten met Fab40’s sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;• onze dienstverlening te kunnen leveren;• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;• jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).IP-adressen/cookiesFab40’s houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de websitebezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:• te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zichinteresseren;• ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookiesAls je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.3. Verstrekking persoonsgegevens aan derdenFab40’s verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijvenbuiten de Fab40’s-organisatie, tenzij:• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst dieFab40’s met jou heeft gesloten;• je daarvoor toestemming hebt gegeven.4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn• Fab40’s verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Fab40’s worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Fab40’s beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Fab40’s om in te loggen in het digitale systeem.• de personen werkzaam voor Fab40’s hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Fab40’s verstrekte persoonsgegevens;• Fab40’s heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Fab40’s hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Fab40’s zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.5. Jouw rechten als betrokkene• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;

• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij anouskawink@gmail.com aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Fab40’s.Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Fab40’s opnemen en probeert Fab40’s er samen met jou uit te komen.Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Fab40’s? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.Uiteraard zal Fab40’s ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Fab40’s.Privacyreglement Fab40’s versie april 2018

___________________________________________________________________

Cookieverklaring fab40s.nl

Wat is een cookie?We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is eeneenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flashapplicaties]wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijfvan jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kanbij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.Functionele cookiesMet behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij eenherhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal opjouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebtgegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van eencookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren teherhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze websitekunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via deinstellingen van jouw browser.Analytische cookiesAnalytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welkeonderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manierkunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag vanonze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouwwebbrowser afsluit.Tracking cookies van onszelfWe vragen jouw toestemming voor het plaatsen van een cookie op jouwapparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit onsnetwerk bezoekt. Op deze manier kunnen we te weten komen dat je naastonze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bentgeweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouwnaam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties afte stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.Google AnalyticsWe gebruiken de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Viaonze website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manierkunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de websitegebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indienGoogle hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatienamens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebbenGoogle niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voorandere Google diensten.Google anonimiseerd de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IPadreswordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar endoor Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zichte houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het PrivacyShield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op dezemanier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerkingvan eventuele persoonsgegevens.Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevensJij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering vanjouw gegevens. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina. Wekunnen je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik tevoorkomen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan eencookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Jekunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvanMeer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen vancookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functievan jouw browser.”MEER INFORMATIE OVER COOKIES?Op de volgende website kun je meer informatie over cookies vinden:Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”